';
„… I Love You Too”, Monika Mamzeta solo exhibition at Trafo

Monika Mamzeta
„… I Love You Too” / „… też Cię kocham”

Trafostacja Sztuki / partner

Jun 24th – Sep 26th, 2021 /
24.06 – 26.09.2021 r. 

Curator / kuratorka: Anna Walewska

Coordinator / koordynatorka: Ada Kusiak

Organizer / organizator: Wall Gallery

[ENG below]

Słysząc prośbę do kolegi o wykonanie odlewu trupa swojego dziadka przed pochówkiem można pomyśleć, że to nietypowe. Może dziwić chęć stworzenia odlewu swojego torsu przed operacją usunięcia piersi. Istnieje jednak rodzaj sentymentu polegający na nostalgii do momentu sprzed zmiany. A powstałe w takim działaniu relikty tak naprawdę pomagają ją zaakceptować.

Monika Mamzeta, … też Cię kocham to wystawa podsumowująca 25 lat twórczości artystki, która jak sama mówi — tworzy sztukę kiedy jest problem. Nierzadko ma on podłoże polityczne, jednak najpoważniej robi się jak musi zmierzyć się właśnie ze zmianą.

Monika Zielińska, pseudonim „Mamzeta” jest absolwentką pracowni rzeźby prof. Grzegorza Kowalskiego, okresu tzw. „Kowalni” oraz prawniczką z aplikacją adwokacką i rzeczniczki patentowej. Swoją pracę dyplomową na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Androgyne/gyneandros, obroniła w 1996 r. … też Cię kocham rozpoczyna się w tym punkcie, choć nie zachowuje chronologii.

Jest to historia o relacjach. Uczuciach i kryzysach. Doświadczeniu choroby i rozwodu oraz tym co jest między blizną po cesarce, a pępkiem. Jest to historia wielopokoleniowa opowiadana z kilku perspektyw, gdzie tłem są zarówno wiara, także w wymiarze liturgicznym; miłość, która przetrwa wszystko oraz nadzieja, która odchodzi na końcu. Prace Mamzety składają się z motywów, których połączenie staje się artystycznym oksymoronem. Najczęściej spotykanym punktem zderzenia jest dzieciństwo.

W pracy z 2003 r. Mamzeta deklaruje, że „jak dorośnie będzie dziewicą”. 7 lat później mierzy się ze szczególnym rodzajem dorosłości jaką jest doświadczenie choroby. Najpierw zachorowała mama, czego efektem jest praca plus/minus. Zaledwie kilka lat później motyw ten powrócił do Moniki jako jeden z zaproponowanych dla niej wzorów w konkursie Idzie RAK… będzie ZNAK ogłoszonym jesienią 2020 r. Dokładnie 5 lat po operacji Moniki.

Założenia były proste. Mamzeta wraz z Wall Gallery ogłosiła międzynarodowy konkurs na projekt tatuażu, który miał znaleźć się w miejscu po jej piersi(ach). Powołane zostało jury konkursu, które miało wyłonić zwycięski projekt. Nadesłano w sumie ponad 50 prac. Autorka słynnej „Blizny po matce” zrealizowała jeden z nich w lutym 2021 r. „Marker został zastąpiony tuszem” w pewien wymowny sposób kończąc wcześniejszy etap pisanek po ciele. Poszczególne fazy powstawania projektu oraz finał najnowszej pracy Mamzety premierowo można zobaczyć na wystawie w Trafostacji.

… też Cię kocham zostało podzielone na cztery części rozmieszczone na wszystkich piętrach instytucji i pomiędzy. Zabawa i zabawki, gry i symbole. Też takie językowe i wizualne. Działanie na zasadzie przewrotności, złudzenia i konwencji. Wszystko pokazane w charakterystycznej dla artystki formie. Na surowo.

You might find it peculiar when you hear a request made of your colleague to cast the corpse of somebody’s grandfather before the burial. A woman’s wish to create a cast of her torso before breast removal procedure may come as a surprise. There is, however, a kind of sentiment caused by the nostalgia for the moment before the change. The relics created in the above process help to accept the feeling.

The exhibition … I Love You Too by Monika Mamzeta summarizes 25 years of her work. As the artist admits, she creates art when there is a problem, frequently one with a political background. Things, however, get most serious when she is forced to face change.

Monika Zielińska, known as “Mamzeta”, graduated from the sculpture atelier of prof. Grzegorz Kowalski, in the period of the so-called “Kowalnia”. A professional lawyer, she is a qualified advocate and patent attorney. She received her diploma from the Academy of Fine Arts in Warsaw in 1996 (thesis: “Androgyne / gyneandros”). … I Love You Too begins at this point, although it is not a chronological project.

The exhibition tells the story of relationships. Emotions and crises. Experiencing illness and divorce, the space between the cesarean scar and the navel. It is a multi-generational story told from several perspectives, against the background of faith – also in its liturgical dimension; love that can outlast anything, and hope that dies last. Mamzeta’s works combine various motifs into artistic oxymorons. The most common collision point is childhood.

In her work from 2003, Mamzeta declares “when she grows up, she will be a virgin.” Seven years on, she faces a particular type of adulthood when she is going through a disease. First, her mother fell ill, which inspired the artist to create the work plus/minus. A few years later, the motif has come back to Monika as one of tattoo designs proposed in the competition Itsy-bitsy CANCER… leaves you with a SCAR, announced in autumn 2020. Exactly 5 years after Monika’s surgery.

The assumptions were simple. Mamzeta and the Wall Gallery announced an international competition for a tattoo design that would be created in place of the artist’s removed breast(s). The competition jury had been appointed to select the winning design from more than 50 submitted works. The author of the famous Mother’s Scar had one of them made in February 2021. “Marker was replaced with ink” in a meaningful way, ending the earlier stage of the body doodles. The exhibition at TRAFO presents the individual phases of the project and premieres  Mamzeta’s recent work.

… I Love You Too consists of four parts spread across all floors of the TRAFO building as well as the space between the levels. Play and toys, games and symbols. Including linguistic and visual ones. Acting in a perverse, delusive and conventional way. Everything shown in a form characteristic of the artist. In the raw.